// added for slider conflict by msn

دپارتمانها

هوش تجاری و دپارتمانهای سازمان

کارشناسان خود را به هوش تجاری مجهز کنید.

سازمان شما با افراد حرفه ای جان میگیرد. کارمندان فروش باهوش، تیم مجرب بازرگانی با دقت، گروه تحقیق نابغه و تیم توسعه چابک.   یک سازمان را متمایز می سازند. این گروه از کارمندان با در اختیار داشتن پاسخ سوالاتشان سازمان شما را کارآمد تر خواهند کرد و بهره وری در سازمان شما دو چندان خواهد شد.  هوش تجاری به شما این امکان را میدهد که هر یک از واحدهای شما به راحتی در کشف حقایق اطلاعات سازمانتان یک حرفه ای باشند. به راحتی به کشف دانش مشغول شوند. داشبوردهای هوش تجاری سازمان شما را به ابزاری مجهز میکند که به راحتی پاسخ سوالات در دست افراد صحیح قرار میگیرد و سرعت توسعه در سازمان دو چندان میشود. در یک سازمان دپارتمانهای مختلفی وجود دارد. این واحدها مارتهای مختلف داده ای را ایجاد میکنند. مارتهای اطلاعاتی از جمله :

1- مالی

2- منابع انسانی 

3- فروش

4- بازرگانی

5- مدیریت

و مارتهای دیگر که ممکن است هر کدام از اینها دارای نرم افزارها و سیستم های مختلفی باشند که به مدیران و برنامه ریزان آن دپارتمان کمک می کنند تا ساختار سازمانی خود را با اطلاعات جمع آوری شده در پایگاه داده ای نرم افزارهای خود سامان دهی کنند. در بسیاری از تجارب ما و احیانا شما گرفتن گزارشات و سوالاتی که مطرح است از این پایگاه های اطلاعاتی مشکل باشد. تلفیق و جمع آوری چند مارت مختلف در زیر یک سیستم نیز، "اگر دارای یکپارچگی اطلاعاتی نباشیم" دشوار است. از این رو است که ما مدعی هستیم مارتهای اطلاعاتی شما را شناسایی خواهیم کرد و در زیر یک چتر واحد به نام هوش تجاری سوالات شما را پاسخ خواهیم داد.