// added for slider conflict by msn

کاربرد هوش تجاری در صنایع 

درک صحیح کسب و کار با تجزیه و تحلیل بصری کامل از اطلاعات موجود

صنایع و هوش تجاری

شاخصهای اطلاعاتی یا KPI معیارهای شناسایی کسب و کار در هر صنعتی هستند. این شاخصها می توانند توسط هوش تجاری بصری سازی شوند . صاحبین برخی صنایع خود به شناسایی این شاخصها پرداخته اند و برخی دیگرنیز هنوز به شاخصهای قطعی خود نرسیده اند. ما در مهان پردازش می توانیم خود را با ساختار واقعی اطلاعات صنایع و تجاربی که از پیش داریم منطبق سازیم و شاخصهای واقعی هر صنعت را برای آن مصور سازیم. امکان دریافت تجارب جهانی در حوزه هوش تجاری و انتقال آن به صنعت شما می تواند امتیازی باشد که شما را در بین رقبا پیشتاز کند. گزارشات چند بعدی و مصور آنچنان کسب وکار شما را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد که تصورش را نیز نمیکنید. بعد از پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی کسب و کار پاسخ های تعاملی و سریع تصمیم گیری در مراحل سخت را برای شما آسان خواهد کرد.  جذابیت کار در کنار اطلاعات را درک خواهید کرد. و ابزاری شهودی از وضعیت موجود کسب و کارتان بدست خواهید آورد.

قابلیت های هوش تجاری در نظام آموزشی
قابلیت های هوش تجاری در نظام بانکی
قابلیت های هوش تجاری در بورس